Front Page Banner

Shall we suggest?

Engineering Design

Engineering Design

บริการออกแบบและให้คำปรึกษา

 
Facility Service

Facility Service

 
Mechanical Maintenance Service

Mechanical Maintenance Service

 
Equipment Procurement & Installation

Equipment Procurement & Installation

 
Welding and Fabrication

Welding and Fabrication

 
Purging , Testing and N2 Service

Pipeline Purging ,Pipeline Drying,  Pressure Testing and N2 Service

 
Customer Engineering

Customer Engineering

 
ไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์

เป็นระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และสุญญากาศ จากระบบจ่ายกลาง ผ่านระบบท่อจ่ายก๊าซไปยังจุดใช้งานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

 
ระบบท่อจ่ายแก๊ส LPG

LPG Pipeline System , ระบบจ่ายแก๊สแอลีจีสำหรับห้องอาหารและครัวเชิงพาณิชย์  ระบบจ่ายแก๊สแอลพีจีสำหรับอุตสาหกรรม