Front Page Banner

Shall we suggest?

Service Detail

ไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์
send enquiry

เป็นระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และสุญญากาศ จากระบบจ่ายกลาง ผ่านระบบท่อจ่ายก๊าซไปยังจุดใช้งานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล